background

Cesta druida

Vyjděme z toho, že veřejné povědomí o tom, kdo byli a jsou druidi, je značně zkreslené a neúplné. Dnešní otevření prostoru pro pohanství vede k tomu, že mnozí lidé se zhlédli v moci magie a snaží se jí praktikovat bez hlubších znalostí. Další skupinou praktikujících jsou různí ekologičtí a přírodně založení aktivisté, které zajímá pouze magie, ale vytrácí se pravá podstata a náplň druidismu.

Zkreslení informací je částečně dáno záměrnou dezinformací církví, bojujících proti pohanství a pak nově vzniklými kulty jako Neodruidismu, Wicca a tomu podobných, které se přetahují o pozornost těch, které tato problematika zajímá.

Keltští duchovní však byli lidé vzdělaní a znalí řady vědomostí, které jim dávaly mnoho výhod nad tehdejší populací a to i v porovnání se vzdělanci ostatních národů. Být druidem proto i dnes vyžaduje hodně úsilí, studia, vnitřní kázně a odpovědnosti.

Druidem se člověk nestává tak, že se rozhodne jím být. Druidi byli a jsou lidé vyvolení a jejich cesta ke znalostem a zasvěcení je dlouhá a většinou trnitá. Na této cestě se toho vyvolení adepti museli hodně naučit. Naší jistou výhodou dnes je, že se mnoho naučíme již v povinné školní docházce a studiu. Patří sem například matematika, jazyky, nauky jako fyzika, zeměpis a další znalosti. Adepti se ale například musí naučit vnímání okolního prostoru, putování mezi světy, znalost okolní přírody, práce s energiemi a přírodními atributy a bytostmi, obřadnictví,  léčení, předpovídání budoucnosti, znalost bylin a jejich účinků, skládání básní a písní a další znalosti a pak i to, čemu bychom dnes řekli praktiky magické či šamanské. To vše se musí druid na své cestě postupně učit.

Prvním stupněm vzdělání byli bardi. Bardi byli básníci a pěvci, kteří pomocí básní a písní udržovali historii kmenů a světa a také pomocí nich věštili. Vládli posvátnou silou slova. Ovládali i hru na různé hudební nástroje a byli mezi nimi též lékaři. V těchto letech se adepti druidství učili nazpaměť tisíce příběhu, básní a příhod. Bardský výcvik trval dvanáct let.

Dalším stupněm vzdělání byli ovati, nebo vati. Byli to ti z bardů, kteří se rozhodli dále vzdělávat. Ovati byli jasnovidci, proroci a léčitelé. Žili v úzkém spojení s přírodou a měli hluboké znalosti ze života zvířat a stromů. Byli i šamany, kteří dokázali pracovat s energií, měnili tvar věcí a pohybovali se mezi pozemským a duchovním světem. Ovat je zhruba to samé, co dnes známe jako kněz, tedy obřadník. Ovati prováděli rituály a obřadní práce, které mají svůj základ v šamanizmu. Jejich práci bychom tedy mohli přirovnat k obřadní magii.

Posledním a nejvyšším stupněm vzdělání byli druidi. Jejich výuka v délce přibližně dvaceti let zahrnovala znalosti ovatů a bardů, ale navíc měli i speciální znalosti z přírodních věd, astronomie a astrologie. Byli mágové a vyvolení se speciálními magickými znalostmi a vlastnostmi. Díky tomu se stávali filosofy a učiteli zaměřenými na astronomii a přírodní vědy. Byli i soudci. Jako soudci se nazývali brehoni a Brehonské právo je částečně převzato i do práva římského, které se dodnes učí i současní právníci. Byli poradci vládců a náčelníků. Stáli sice v pozadí společenských dějů, ale jejich vliv a moc byla ohromná.

Druidi se stále zdokonalovali ve svém vědění. Putovali mezi kmeny a keltskými společenstvími a řešili u nich to, co bylo potřeba. Pravidelně se scházeli a doplňovali své znalosti a dovednosti. Dnes bychom je nazvali renesančními osobnostmi.

Obdobně, jako v civilním životě, kde musí člověk projít postupně základní školou, vyučením, střední školou, případně vyšším vzděláním a jít cestou doživotního vzdělávání, stejně tak by člověk na cestě druida měl projít všemi stupni druidského vzdělání. Měl by být hrdý na jejich dosažení a jeho šíři.

To je důvod, proč se nikdo nemůže sám jmenovat druidem a provést si samozasvěcení. Musí mít vedení a potřebuje někoho, kdo mu pomůže potřebné znalosti získat, roztřídit a používat.

Naše Cesta druida je začátek získávání znalostí a druidského pohledu na okolní svět a společnost. Začít se nějak musí a z internetu a knih se potřebné znalosti nedají plnohodnotně získat a především osobně prožít. Druidi nic nezapisovali. Tvrdili, že znalosti a myšlenky se zapsat nedají. Jejich zápisem se přestávají myšlenky vyvíjet, kostnatí, zastarávají a jsou zneužitelné.

Nabízíme možnost nahlédnout pod pokličku tradovaných praktik a druidského pohledu na svět. Naučte se ovládat své vlastní já, naučte se pracovat s bytostmi, které vám pomohou využívat přírodní energie a síly o kterých se vám ani nezdá. Možná, že se z vás časem stanou opravdoví druidi, které svět potřebuje, nebo lidé, kteří svět lépe pochopí.

Na Cestě druida se budeme setkávat a seznamovat se speciálními znalostmi a dovednostmi, pro druidy specifickými. Není to kurz druidismu, ale cesta za poznáním na které si každý nalezne něco pro sebe, pochopí základy druidismu a zdokonalí se ve svých praktikách.

This entry was posted in Články, Duchovno, Lidé, Šamanismus. Bookmark the permalink.

Napsat komentář